แบบฟอร์มทางบัญชี

แบบฟอร์มทางบัญชี
ใบสำคัญต่างๆ , หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย , แบบฟอร์มบิลต่างๆ และรายงาน , ไฟล์เกี่ยวกับค่าจ้าง , แบบแสดงรายการภาษี

แบบฟอร์มทางบัญชี

เอกสารและแบบฟอร์มสำคัญทางด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป ใบสั่งงาน ใบรับ-ส่งเอกสาร ใบรับ/ส่งคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน ใบรับเงิน , ใบสำคัญรับเงิน , ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 1. ใบสำคัญรับ
 2. ใบสำคัญจ่าย
 3. ใบสำคัญจ่ายแบบครึ่ง A4
 4. ใบเสนอราคา
 5. ใบวางบิล
 6. ใบสำคัญทั่วไป
 7. ใบสั่งงาน
 8. ใบรับ-ส่งเอกสาร
 9. ใบรับ/ส่งคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน
 10. ใบรับเงิน, ใบสำคัญรับเงิน, ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบครึ่ง A4
 3. รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 1. ธุรกิจบริการ – ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 2. ธุรกิจบริการ – ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน แบบครึ่ง A4
 3. ธุรกิจผลิต ซื้อ ขาย – ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน
 4. ธุรกิจผลิต ซื้อ ขาย – ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน (เอกสารออกเป็นชุด)
 5. ธุรกิจผลิต ซื้อ ขาย – ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
 6. ธุรกิจ non-VAT – ใบแจ้งหนี้
 7. ธุรกิจ non-VAT – ใบเสร็จรับเงิน
 8. ทุกธุรกิจ – บิลเงินสด
 9. ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี
 10. ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี
 11. รายงานภาษีซื้อ
 12. รายงานภาษีขาย
 13. รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 14. รายงานเงินสดรับ-จ่าย
 1. บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด
 2. ทะเบียนลูกจ้าง
 3. ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน
 4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 5. โบว์ชัวร์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 6. การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย
 1. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 2. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
 3. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 4. แบบคำขอสำหรับแบบแสดงรายการภาษี