รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี

 • สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน
 • ออกแบบระบบบัญชีให้เกิดความเหมาะสมและกำหนด work process ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
 • จัดทำ Document Flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
 • การวางระบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม
 • ทดสอบและทำการบันทึกข้อมูล
 • การนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
 • แนะนำการจัดเก็บสำรองข้อมูล
 • การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
 • ประเมินการทำงาน ทดสอบและติดตามปัญหา
 • สำนักงานบัญชีสามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ
 • สำนักงานบัญชีสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • สำนักงานบัญชีสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้
 • สำนักงานบัญชีสามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด
 • สำนักงานบัญชีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนาณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากร