รับทำบัญชีรายปี

รับทำบัญชีรายปี

  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปี (ภงด.50)
  • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สปช.3)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภงด.1ก)
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินเดือนทั้งปี (ภงด.91)
  • บันทึก บัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองและจัดทำบัญชีให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
  • จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้
  • จัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน (Draft)
  • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
  • จัดทำบัญชีเงินเดือน คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ อื่นๆ