จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

ตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก และปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดได้ในวันเดียว นอกจากนี้ยังลดจำนวนผู้เริ่มก่อตั้งจาก 7 คน เหลือ 3 คน แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำยังเหมือนเดิมทุกอย่าง

1. ผู้ประกอบการยื่นขอตรวจและจองชื่อบริษัทด้วยแบบจองชื่อนิติบุคคล ปัจจุบันสามารถจองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ตและทราบผลในวันถัดไปโดยแจ้งกลับทาง E-mail ของผู้จองชื่อ และเมื่อได้ชื่อแล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน
2. เมื่อได้ชื่อแล้ว บุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันจัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและเตรียมเอกสารประกอบเพื่อนำไปจดทะเบียน
3. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้ประกอบการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่คิดจะจัดตั้งขึ้นนั้น มีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ
4. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
5. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อตั้งต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
6. กรรมการบริษัทจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อตั้งและผู้ขอจองหุ้น ชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น
7. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบ นำไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน หลังจากประชุมตั้งบริษัท

การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนบริษัทจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกในคำขอทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัท

 1. ชื่อของบริษัท
 2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
 4. ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น
 5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ จำนวนหุ้นของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทซึ่งมีจำนวนไม่มน้อยกว่า 3 คน
 6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
 7. อากรแสตมป์ 200 บาท

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้เริ่มก่อการทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียน จะต้องมาลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หรือลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในท้องถิ่นที่ผู้ลงลายมือชื่อมีภูมิลำเนา หรือสามัญสมาชิกหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาก็ได้

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว ทาง บริษัท วิไลการบัญชี แอนด์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการแทนท่าน เพียงแต่ท่านจะต้องเตรียมการข้อมูลดังต่อไปนี้ มายังบริษัท

 1. คิดชื่อเพื่อทำการจองชื่อนิติบุคคล ให้คิดเผื่อไว้ 2-3 ชื่อ กันชื่อซ้ำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เว้นวรรคตามความต้องการ เช่น วิไลการบัญชี หรือ วิไล การบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งข้อมูลบนบัตรประชาชน อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ของผู้จอง ชั้นตอนนี้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ทราบผลการจอง
 2. หลังจากที่จองชื่อนิติบุคคลได้แล้ว ก็ต้องเตรียมเอกสาร และข้อมูลบริษัท เช่น วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้น เป็นต้น
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง อย่างน้อย 3 ท่าน (สำเนาต้องดูแล้วชัดเจน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จัดตั้งบริษัท พร้อมแผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล
 1. ข้อมูลบริษัท
 • ผู้มีอำนาจลงนาม เช่น นาย ก และ นาง ข ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท
 • วัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น ประกอบกิจการ รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี

กำหนดมูลค่าหุ้นของบริษัท ต้องแบ่งเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน