1. รับจดทะเบียนธุรกิจ

  • บริษัทจำกัด ราคา  บาท
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคา  บาท

2. รับทำบัญชี

  • ราคาเริ่มต้น  บาทต่อเดือน
  • จัดทำบัญชีรายเดือน/รายปี ด้วยโปรแกรมบัญชี Express